دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ رابطه‌ بین‌ جو سازمانی‌ با ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ مدارس‌ متوسطه‌ شهر اصفهان‌ در سال‌ تحصیلی‌ 80-79

سیدعلی‌ سیادت؛ حسنعلی‌ بختیار نصرآبادی‌؛ قربانعلی‌ سلیمی‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22055/edus.2006.16000

چکیده
     احتمالاً متداولترین‌ عامل‌ درونی‌ مدرسه‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد روی‌ جو مدارس‌ اثرگذار باشد، خصوصیات‌ و ویژگیهای‌ شخصیتی‌ مدیران‌ است‌. گرچه‌ اطلاع‌ از درون‌ انسانها و شخصیت‌ آنان‌ کار بس‌ مشکلی‌ است‌ اما شناخت‌ شخصیت‌ یک‌ روزنه‌ بسیار گویا دارد و آن‌ رفتارهای‌ بارز افراد است‌. در این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ ...  بیشتر