دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌

بختیار شعبانی‌ورکی؛ احد پورافشاری‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15995

چکیده
     این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ تأثیر باورهای‌ نظارتی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدائی‌ بر سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ آنان‌ صورت‌ پذیرفته‌ است‌. برای‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ از روش‌ پس‌ رویدادی‌ استفاده‌ شده‌ است‌. به‌ منظور گردآوری‌ داده‌ها دو پرسشنامه‌ سنجش‌ باورهای‌ نظارتی‌ و سبک‌ مدیریت‌ تعارض‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتند. ...  بیشتر

بررسی‌ سبکهای‌ مدیریت‌ تعارض‌ در دبیرستانهای‌ شهر یزد از دیدگاه‌ مدیران‌

جلیل‌ بهارستان

دوره 11، شماره 3 ، اسفند 1383، ، صفحه 109-132

https://doi.org/10.22055/edus.2005.16009

چکیده
     انسان‌ در مسیر تکاملی‌ خود، به‌ طور کلی‌، از وحدت‌ به‌ کثرت‌ رسیده‌ و با حل‌ تعارضهای‌ هوای‌ نفس‌ و وجدان‌ و فطرت‌ خویش‌ و نیز با حل‌ تعارض‌ بین‌ ابعاد وجودی‌ و ارزشهای‌ مادی‌ و معنوی‌اش‌، مجدداً به‌ وحدت‌ و قرب‌ الهی‌ و کمال‌ خواهد رسید. به‌ همین‌ دلیل‌، در عرصه مدیریت‌ نیز با حل‌ تعارض‌ میان‌ سبکهای‌ مختلف‌ ...  بیشتر