دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ نظرات‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز درباره‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

عبدالحسین‌ فرج‌پهلو؛ حسین‌ مرادی‌ مقدم‌

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1384، ، صفحه 71-100

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15996

چکیده
     مقاله‌ حاضر بر پایه‌ نتایج‌ تحقیقی‌ نگاشته‌ شده‌ است‌ که‌ با هدف‌ بررسی‌ میزان‌ همخوانی‌ و مطابقت‌ منابع‌ و خدمات‌ موجود در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ اساتید این‌ دانشگاه‌ انجام‌ شد. نوع‌ تحقیق‌ توصیفی‌ بود و با استفاده‌ از روش‌ پیمایشی‌ انجام‌ گرفت‌. جامعه‌ مورد پژوهش‌ ...  بیشتر

تعیین‌ مجلات‌ هسته‌ و برآورد هزینه‌ -سودمندی‌ نشریات‌ خارجی‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌ دوره‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و تعیین‌ جایگاه‌ این‌ مجلات‌ در فهرست‌ مجلات ‌ ISI

آتوسا کوچک؛ فریده‌ عصاره‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15988

چکیده
     در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از روش‌ تحلیل‌ استنادی‌، به‌ بررسی‌ رفتارهای‌ استنادی‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، طی‌ سالهای‌ 1376-1380 پرداخته‌ می‌شود. در این‌ بررسی‌ مجلات‌ هسته‌ شناسائی‌ می‌شوند، میزان‌ هزینه‌- سودمندی‌ آنها برآورد شده‌، جایگاه‌ مجلات‌ هسته‌ ...  بیشتر