دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعیین‌ مجلات‌ هسته‌ و برآورد هزینه‌ -سودمندی‌ نشریات‌ خارجی‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌ دوره‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز و تعیین‌ جایگاه‌ این‌ مجلات‌ در فهرست‌ مجلات ‌ ISI

آتوسا کوچک؛ فریده‌ عصاره‌

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1384، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edus.2005.15988

چکیده
     در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از روش‌ تحلیل‌ استنادی‌، به‌ بررسی‌ رفتارهای‌ استنادی‌ دانشجویان‌ دوره‌های‌ دکتری‌ حرفه‌ای‌ دامپزشکی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، طی‌ سالهای‌ 1376-1380 پرداخته‌ می‌شود. در این‌ بررسی‌ مجلات‌ هسته‌ شناسائی‌ می‌شوند، میزان‌ هزینه‌- سودمندی‌ آنها برآورد شده‌، جایگاه‌ مجلات‌ هسته‌ ...  بیشتر