دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اشاعة نوآوری و پدیدة یادگیری الکترونیکی

غلامحسین رحیمی‌دوست؛ سید عباس رضوی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15984

چکیده
  در این مقاله از نظریة اشاعة نوآوریها به عنوان روشی جهت بررسی و بازبینی نوآوریهای آموزشی استفاده شده است. بر مبنای نظریة اشاعة نوآوریها یک نوآوری ابتدا توسط پیشگامان اقتباس می‌شود چنانچه نتایج کاربرد و یا استفاده از این نوآوری مثبت باشد مورد توجه دیگر افراد نیز قرار می‌گیرد. همچنانکه یک نوآوری افراد بیشتری را به خود جلب می‌کند شمار ...  بیشتر