دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
شناسائی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارندة مطالعة آزاد دانش‌آموزان دورة متوسطة استان مازندران

فریده عصاره؛ تقی گلچوبی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1385، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15983

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی وضعیت حال مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه استان مازندران و شناسایی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارندۀ مطالعه آنان انجام شده است. هدف آن ارائه تصویری از وضعیت و میزان مطالعه آزاد دانش‌آموزان دورۀ متوسطه و بسط اطلاعات موجود در زمینه‌های عادت به کتابخوانی و مطالعه آزاد در آن جامعه بوده است. در این پژوهش ...  بیشتر