دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تأثیر برنامه درسی تجربه شده بر رضایت دانشجویان ورودی مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز- پیشنهاد مدل توضیحی برنامه درسی

مهدی محمدی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 63-96

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15773

چکیده
  در سالیان اخیر تلاش‌های فراوانی برای تعیین عوامل مؤثر بر رضایت دانشجویان صورت گرفته است. یکی از مهمترین این عوامل، برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجو می‌باشد. این تحقیق در تلاش بود تا نقش برنامه درسی تجربه شده را در رضایت دانشجویان مهندسی و علوم پایه را به منظور پیشنهاد مدل بهینه برنامه درسی بررسی نماید. بدین منظور 388 نفر از دانشجویان ...  بیشتر