دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
موفقیت در کارراهه شغلی با آموزش نیروی انسانی

طاهره نجاتی؛ عبداله پارسا؛ حمید فرهادی راد

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22055/edus.2020.30357.2857

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه‌ی بین اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت با موفقیت کارراهه شخصی در یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت نیرو است که با روش تحقیق آمیخته ( کمی - کیفی) بررسی گردید. در بخش کمی، از پرسشنامه Homayoonia ( 2006) و پرسشننامه Gattiker & Larwood (1986) و در بخش کیفی از تحلیل اسناد و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده ...  بیشتر