دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تحلیل کیفی تنوع تجارب اساتید دانشگاه از مفهوم هویت حرفه ای

شبنم بهرامی؛ امجد زبردست؛ جمال سلیمی

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 203-220

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31722.2950

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر باهدف آگاهی از تجارب و برداشت‌ اعضای هیئت‌علمی از مفهوم هویت حرفه‌ای و تنوع‌ موجود در تجارب آنان صورت گرفت. رویکرد پژوهش تفسیری و راهبرد انجام آن پدیدار نگاری و میدان تحقیق دانشگاه کردستان بود، روش نمونه‌گیری هدفمند بود و با رعایت حداکثر تنوع صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و با ...  بیشتر