دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اعتباریابی ابزار صلاحیت‌های یادگیری مادام‌العمر دانشجویان در عصر دیجیتال

محسن آیتی؛ ثریا رودی علی آبادی؛ محمد علی رستمی نژاد

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 177-196

https://doi.org/10.22055/edus.2019.24708.2445

چکیده
  تشخیص صلاحیت‌های یادگیری مادام‌العمر دانشجویان حائز اهمیت است. برای این هدف ابزارهایی چون نگرش به یادگیری مادام‌العمر، ویژگی یادگیرنده مادام‌العمر و سواد یادگیری مادام‌العمر وجود دارد و در همین راستا دسترسی به ابزار ایرانی سنجش صلاحیت‌های دانشجویان در عصر دیجیتال ضرورت می یابد. هدف پژوهش، بررسی ساختار عاملی و پایایی ابزار ...  بیشتر