دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزشیابی صلاحیت‌های حرفۀ معلمی در ایران

مهدیه سادات وقور کاشانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ نعمت الله موسی پور؛ عیسی ابراهیم زاده

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22055/edus.2019.29678.2818

چکیده
  آموزش و پرورش با کیفیت، بستگی زیادی به وجود معلمانی متعهد و متخصص دارد. مهمترین راه اطمینان از وجود شایستگی‌های معلمی، وجود نظام ارزشیابی آنان است. هدف این مقاله ارائه‌ی مدل مفهومی ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه معلمی در ایران است. برای دستیابی به مؤلفه‌های طراحی این مدل، نظرات صاحب‌نظران در خصوص ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه معلمی، از ...  بیشتر