کلیدواژه‌ها = پساپدیدارشناسی
بررسی تحلیلی چهار بعد میانجیگری فناورانه «آموزش معکوس» در رویکرد پساپدیدارشناسی

دوره 26، شماره 2، دی 1398، صفحه 131-154

10.22055/edus.2019.29589.2811

اکرم شوشتری؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ محمد عطاران


پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-14

10.22055/edus.2019.28077.2707

حمید احمدی هدایت؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ سعید ضرغامی همراه