دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه مدل مفهومی آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت‌آموزی: مطالعه فراترکیب

شهرزاد صفاری؛ رضوان حکیم زاده؛ مرضیه دهقانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 28، شماره 2 ، آذر 1400، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37030.3206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های آموزش مبتنی بر بازی با تاکید بر مهارت‌آموزی در دوره اول ابتدایی و ارائه مدل مفهومی انجام شده‌است. روش پژوهش، کیفی و متاسنتز است که به صورت فراترکیب و روش کتابخانه‌ای با استفاده از مدل هفت مرحله‌ای سندلوسی و باروس(2007) گردآوری شده‌است. در این مطالعه، پس از طراحی سوال پژوهشی، جستجوی سیستماتیک بر ...  بیشتر

شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ

محمد قمیشی؛ مهروز ساداتی

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22055/edus.2019.29640.2814

چکیده
  این مقاله با هدف شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ انجام گردیده است. برای نیل به این مقصود، از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوایی و جهت تجزیه، تحلیل و آنالیز اطلاعات از نرم افزار Optimal Sort استفاده شد. جامعه پژوهش، کودکان سنین ۴ تا ۱۰ سال بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و براساس ...  بیشتر