دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان

علی اکبر امینبی دختی؛ عظیم حمزیان؛ زهرا صباغیان

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22055/edu.2010.14165

چکیده
  هدف از پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد جوّ سازمانی و خلّاقیّت در معلّمان مدارس ابتدایی شهر سمنان بوده است. 32 مدرسه‌ی ابتدایی و 210 معلّم، نمونه‌ی آماری این پژوهش بود و در آن دو پرسش‌نامه‌ی جوّ سازمانی هوی و همکاران و پرسش‌نامه خلّاقیّت رند سیپ برای سنجش متغیّرها استفاده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، میانگین ...  بیشتر