دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
تحلیل کیفی و کمی تجارب و بازخورد شرکت کنندگان در مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش

ناصر شیربگی؛ خلیل غلامی؛ هایده احمدی

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20391.2056

چکیده
  هدف اصلی پژوهش دستیابی به اطلاعاتی غنی از تجارب و واکنش‌ها به فرایند مصاحبه‌های استخدامی آموزش‌وپرورش بود. ازاین‌رو، با جهت‌گیری معرفت‌شناسی تفسیری یک طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (بخش کیفی با راهبرد پدیدار نگاری و بخش کمّی با راهبرد توصیفی-پیمایشی) اتخاذ گردید. میدان تحقیق آموزش‌وپرورش شهر سنندج و جامعه موردمطالعه معلمان و کارشناسان ...  بیشتر