دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رتبه‌بندی دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS

اسلام فاخر؛ سید عزیز آرمن؛ منصور زرانژاد

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15750

چکیده
  با اینکه رتبه‌بندی کاری نسبتاً معمول به حساب می‌آید، اما اغلب امری دشوار تلقی می‌شود. علت پیچیدگی این است که معمولاً بیش از یک بعد برای ارزیابی و بیش از یک تصمیم‌گیرنده وجود دارد. رتبه‌بندی دانشگاهی به عنوان یک بخش مهم از فرایند ارزشیابی آموزش عالی، توجه زیادی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. در این تحقیق دانشکده‌های مختلف ...  بیشتر