دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آسیب‌شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل ANP و SWOT و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان)

شراره محمدی؛ احسان پروین؛ سعید غیاثی ندوشن؛ ام البنین خراسانی

دوره 23، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22055/edu.2017.12629

چکیده
  هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان زاهدان و انتخاب بهترین راهبرد برای عملکرد بهتر این دانشگاه می‌باشد. با مطالعه محیط داخلی و خارجی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مراکز شناسایی شدند. با استفاده از این عوامل راهبردی ماتریس SWOT تشکیل و راهبردهای مناسب برای توسعه و ...  بیشتر

طراحی و اعتباریابی مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی مبتنی بر عوامل درون سازمانی برای دانشگاه‌های جامع دولتی

حسین زینعلی پور؛ سید محمد میر کمالی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15745

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی و اعتباریابی مدل مناسب مدیریت تغییر سازمانی با تأکید بر عوامل درون سازمانی برای دانشگاه‌های جامع دولتی است. برای دست‌یابی به این هدف، از 30 نفر اعضای هیأت علمی‌ با تخصّص مرتبط، دعوت به همکاری شده است. برای انجام گرفتن تحقیق از روش دلفی استفاده شده است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. با مطالعه‌ی ...  بیشتر