دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی:" مطالعه‌ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش یزد"

حسین صیادی تودانلو؛ رضا جمالی؛ حسین منصودی

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14171

چکیده
    کیفیّت زندگی کاری یکی از مهمّ‌ترین موضوعات مدیریّت منابع انسانی سازمان‌هاست پژوهشگران در تحقیق حاضر رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی را در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یزد بررسی کرده‌اند. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. برای تعیین تعداد نمونه‌ی آماری، ...  بیشتر