دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین رفتار مسئولانه زیست ‏محیطی معلمان مدارس ابتدایی استان خوزستان؛ کاربست مدل‏سازی معادلات ساختاری

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ محسن خیراللهی؛ احمد رضا لاهیجان زاده؛ محمد دشتی

دوره 22، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 99-124

https://doi.org/10.22055/edu.2017.14700.1498

چکیده
  ن مطالعه حاضر در پی تبیین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مسئولانه معلمان می‏باشد. در این راستا از مدل تعدیل یافته‏ی رفتار مسئولانه بهره گرفته شد و پژوهشی از نوع همبستگی طراحی گردید. معلمان مقاطع ابتدایی استان خوزستان در سال 1393، به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. از این شمار، 377 تن به‌عنوان نمونه‏ی آماری در 9 شهر استان با استفاده ...  بیشتر