دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی اثربخشی کارپوشه‌های الکترونیکی بر یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز.

سمیر آل کثیر؛ عزیزاله آروین؛ ملیحه چرخاب

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 147-168

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40552.3355

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی و یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تأکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایش بوده و از طرح پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زبان آموزان فعال در کانون زبان ایران شعبه خوزستان ...  بیشتر

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان

سکینه اشرفی؛ حبیب الله نجفی هزارجریبی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24155.2387

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درس کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش-آموزان صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش-آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه در شهر نورآباد بود. به‌منظور انجام این پژوهش یک‌پایه دوم از بین سه‌پایه دوم رشته کار و دانش و یک‌پایه دوم ...  بیشتر