دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
رتبه‌بندی دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS

اسلام فاخر؛ سید عزیز آرمن؛ منصور زرانژاد

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15750

چکیده
  با اینکه رتبه‌بندی کاری نسبتاً معمول به حساب می‌آید، اما اغلب امری دشوار تلقی می‌شود. علت پیچیدگی این است که معمولاً بیش از یک بعد برای ارزیابی و بیش از یک تصمیم‌گیرنده وجود دارد. رتبه‌بندی دانشگاهی به عنوان یک بخش مهم از فرایند ارزشیابی آموزش عالی، توجه زیادی را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است. در این تحقیق دانشکده‌های مختلف ...  بیشتر

دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود، و جایگزینی مجله‌های علمی چاپی با شکل الکترونیکی آنها

زاهد بیگدلی؛ ام البنین عبدالهی؛ مهین آرامش

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 163-186

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15961

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دربارة اهمیت و میزان استفاده از مجله‌های علمی موجود و جایگزینی مجله‌های چاپی با شکل الکترونیکی آن می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه اعضای هیأت علمی (469 نفر) دانشگاه شهید ...  بیشتر