کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 10
1. ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصربرنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در آموزش عالی

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-66

10.22055/edus.2020.32824.2998

پروین روشن قیاس؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان


2. کاوشی پدیدارشناسانه بر تعییین نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه درسی کار و فناوری و راهکارهای بهبود وضعیت اجرای آن

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 67-88

10.22055/edus.2021.35606.3137

زهرا ابوالحسنی؛ مرضیه دهقانی؛ محمد جوادی پور؛ کیوان صالحی؛ نسرین محمدحسنی


3. شناسایی مولفه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برنامه درسی دانشگاه مهارتی

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 208-228

10.22055/edus.2021.33681.3048

مریم طالبیان درزی؛ وحید فلاح؛ محمد صالحی


4. جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 28، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-252

10.22055/edus.2021.36140.3170

سیدمهدی حسینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


5. شناسایی شاخص های محتوای مطلوب برای دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه ها و میزان توجه به آن ها

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 225-252

10.22055/edus.2021.33992.3068

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا آهنچیان


6. بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-68

10.22055/edu.2018.18736.1875

مریم رضایی؛ غلامعلی احمدی؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ صادق نصری


7. تبیین فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانه در متون اسلامی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

10.22055/edu.2017.19698.1995

پری مشایخ؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


8. بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش بر روی برنامه درسی معلمان چهار ناحیه شهر اهواز

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

10.22055/edu.2017.14733.1501

میترا عبدالهی چهارده چریکی؛ سکینه شاهی


10. تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 157-182

زهره عباباف؛ مقصود فراستخواه؛ یداله مهرعلی زاده؛ کورش فتحی واجارگاه