دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه مدل مناسب مدیریت چند فرهنگی در مدارس ابتدایی ایران

سید احمد پورموسوی؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

دوره 27، شماره 1 ، تیر 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/edus.2020.31892.2960

چکیده
  پژوهش حاضر کاربردی و هدف آن ارائه‌ی مدل مدیریت چندفرهنگی در مدارس ابتدایی ایران است پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیـه منابع مکتوب مربـوط بـه مدیریت و آموزش‌وپرورش چندفرهنگی در پایگاه‌های علمی معتبر، شامل 3201 اثر بود که بر مبنای شاخص CASP و با اشباع نظری، درنهایت 50 اثر به‌عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

تکنولوژی آموزشی
وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند ابتدایی شهر شوش

سید عباس رضوی؛ احمد منصوری؛ سکینه شاهی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22055/edu.2018.20718.2088

چکیده
  هدف از پژوهش آگاهی از وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در محیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دوره ابتدایی شهر شوش بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع تبیینی بود. این پژوهش در مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدایی شهر شوش انجام شد. در بخش کمّی به علت کوچک بودن حجم نمونه، کلیه معلمان (70 نفر) به روش سرشماری انتخاب شدند. داده‌های کمّی پژوهش ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه مدل ساختاری ارتباطی، بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت اندیشی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم آباد

سعید فرح بخش؛ آزیتا ستار؛ سیده مریم پورمحمدی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 97-120

https://doi.org/10.22055/edu.2017.16823.1713

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر در صدد آزمون مدل ارتباطی بین رهبری معنوی و بهزیستی سازمانی با میانجی گری مثبت‌اندیشی در بین مدیران مدارس ابتدایی می‌باشد.مواد و روش‌ها: نوع مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم‌آباد تشکیل می‌دادند که تعداد91 مدیر و 231 نفر از معلمان به روش نمونه گیری ...  بیشتر

آموزش چندفرهنگی در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

گلاله مکرونی؛ کیوان بلندهمتان

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 73-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آن است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چندفرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب‌های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. برای دست­یابی به این ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی استان همدان

سیروس قنبری؛ علی اکبر عسگری؛ حسن سرمدی انصار

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 115-134

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی مدیران مدارس ابتدایی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی در جامعه آماری 1250 نفری کارشناسان اداری سازمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد، که از میان آن‌ها 297 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی ...  بیشتر

بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس ابتدایی استان کردستان

نعمت الله عزیزی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 73-100

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15817

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان انجام گرفت. روش مطالعه از نوع غیرآزمایشی و توصیفی و جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس ابتدایی مناطق شهری و روستایی استان کردستان بالغ بر 9914 نفر و 15 نفر از کارشناسان آموزش ابتدایی سازمان ...  بیشتر