دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)

محمود قاسمی؛ علیرضا میرزاخانی؛ ولی اله فرزاد

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 225-244

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم و بر اساس مطالعات پرلز 2006 انجام شده است. بعد از پالایش داده‌ها، نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 4731 ‌دانش‌آموز شرکت کننده در مطالعه‌ی پرلز 2006 بوده است. مقیاس‌های تحصیلات والدین، تعداد کتاب‌های موجود در خانه، توانایی خواندن اولیه، فعالیت‌های یادگیری ...  بیشتر