دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
برنامه ریزی درسی
فرایند و راهکارهای اجرای رویکرد یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی: یک مطالعه فراترکیب

Fahimeh Ansarizadeh؛ محمدرضا کرامتی؛ سیف اله فضل الهی؛ رابین ام گیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.44854.3511

چکیده
  هر یک از مطالعات قبلی ابعادی از فرآیند و راهکارهای اجرای رویکرد یادگیری مشارکتی را بررسی کرده‌اند. ترکیب نتایج این مطالعات و کنار هم قرار دادن این ابعاد یکی از شکافهای مهم پژوهشی است. هدف مطالعه حاضر ترکیب نتایج مطالعات ملی و بین‌المللی به‌منظور پر کردن این شکاف تحقیقاتی است. در این مطالعه از روش سندلوسکی و باروسو استفاده شد. براساس ...  بیشتر

ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی

شمس‌الدین خزلی؛ مهشید ایزدی؛ مهدی دوایی؛ فهیمه انصاریان

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22055/edus.2023.41952.3394

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معرفت‌شناختی آموزش فکری قرآنی در دوره ابتدایی انجام پذیرفت.. پژوهش مذکور از نظر هدف بنیادی- کاربردی، و از نظر گردآوری داده‌ها، روش پژوهش آمیخته است. از نظر نحوه اجراء، تلاش محقق بر استفاده از روش داده بنیاد (مصاحبه با خبرگان) و استفاده از روش توصیفی پیمایشی است که در دو مرحله کیفی و کمّی به گردآوری داده‌های ...  بیشتر

بازنمایی تجارب معلمان از فرصت ها و چالش های فرایند درس پژوهی (مورد مطالعه: معلمان ابتدایی شهرستان بجستان)

سمانه سلیمی؛ مهری جاویدی پورخباز

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 169-188

https://doi.org/10.22055/edus.2022.41027.3371

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بازنمایی تجارب زیسته معلمان از فرصت ها و چالش های فرایند درس پژوهی در سال تحصیلی 1400 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی می ‌باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختمند بود. بر این اساس از بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بجستان 11 نفر بر اساس معیارهای ورود ...  بیشتر

طراحی الگو و ابزار سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی: نظریه داده بنیاد

صمد برزویان شیروان؛ افشین نوروزی علمی؛ مرتضی طاهری

دوره 29، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22055/edus.2021.37220.3219

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگو و ابزاری برای سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است؛ و روش نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش ملاک عمل واقع‌شده است. جامعۀ آماری شامل افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد آموزش، مدیران مدارس دولتی و خصوصی می باشدکه 10 نفر از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
واکاوی اصول حاکم بر طراحی الگوی مطلوب برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

سید رمضان عقیلی؛ جمیله علم الهدی؛ کوروش فتحی اجارگاه

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26634.2585

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف استخراج اصول حاکم بر طراحی الگوی برنامه‌درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. نمونه آماری شامل متخصصان و معلمان با تجربه دوره ابتدایی بودند که با روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی

مریم رضایی؛ غلامعلی احمدی؛ سیدمحمدرضا امام جمعه؛ صادق نصری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/edu.2018.18736.1875

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی (کتاب‌های درسی و راهنمایی‌های معلم) علوم تجربی دوره ابتدایی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتاب‌های درسی علوم تجربی و راهنماهای معلم علوم تجربی دوره ابتدایی می‌باشد. در ...  بیشتر

برنامه ریزی درسی
تأثیر آموزش مبتنی بر هوش جنبشی- حرکتی گاردنر بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی

مرجان کیان؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ صدیقه پوریحیی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 193-214

https://doi.org/10.22055/edu.2015.13830

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از آموزش مبتنی بر بکارگیری هوش جنبشی- حرکتی گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیری دانش آموزان در درس علوم پایه اول ابتدایی بررسی کند. هوش جنبشی- حرکتی توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و کار کردن با اشیاء و به کار گیری حرکات ظریف انگشتان یا دست ها و استفاده از کل بدن است. روش پژوهش نیمه آزمایشی ...  بیشتر

بررسی و تحلیل مؤلفه‌های آموزش صلح در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

میمنت عابدینی بلتورک؛ ابراهیم میرشاه جعفری

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 151-170

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های آموزش صلح از قبیل: حس همبستگی، فرهنگ گذشت و بخشش، احساس مسئولیت در برابر دیگران، شناخت تنوع و تفاوت‌های فردی، نفی تمایزات قومی، نژادی و مذهبی، دوست داشتن دیگران می‌باشد. روش مورد استفاده در تحلیل محتوا، آنتروپی شانون و واحد تحلیل نیز صفحات ...  بیشتر