دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی

رضا صابری؛ محمد اکبری بورنگ؛ حسین شکوهی فرد؛ علی اکبر عجم

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 131-150

چکیده
  سواد هنری، فعالیتی چند بُعدی است که ارزش ذاتی و ابزاری آن در نظام‌های آموزشی رو به افزایش است. نظام‌های آموزشی نیز در قالب رویکردهای آموزش هنر می‌توانند به رشد آن کمک نمایند. عدم شناخت درست از طیف رویکردهای موجود در آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی یکی از مسائلی است که تربیت هنری با آن رو به رو است. هدف این مطالعه، شناخت رویکردهای موجود ...  بیشتر