دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر شیوه‌ی سؤال پرسیدن سقراطی بر آموزش تفکر انتقادی

نرگس نظری؛ علیرضا حیدری؛ سعید بختیارپور

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 81-98

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی از طریق شیوه‌ی سؤال پرسیدن سقراطی، بر مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته روان‌شناسی عمومی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد اهواز بودند. برای انتخاب نمونه، از بین کلیه کلاس‌های ...  بیشتر