دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین برنامه‌ی درسی پنهان درس دین و زندگی پایه‌ی سوم متوسطه و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود تربیت دینی

محمد حسین علیخانی؛ رضا راعی

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 5-24

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین برنامه‌های درسی پنهان درس دین و زندگی سال سوم متوسطه و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود تربیت دینی دانش‌آموزان اصفهان می‌باشد. روش تحقیق کیفی، و جامعه آماری، دانش‌آموزان نواحی شش گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ابتدا 312 دانش‌آموز برای پاسخگویی به پرسش‌نامه و سپس 64 نفر برای ...  بیشتر

A Shiite innatist conception of reason, and what it can do for religious education (RE)

مسعود صفایی مقدم

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/edus.2009.15780

چکیده
  In this study I have argued for a theoretical foundation of a coherent and defensible religious education (RE). It has been said that for RE to be accepted as a reasonable subject matter it should be researchable. But for a subject to be researchable, or research based, it needs to be supported by reason, a kind of reason that have a public and universal character. On the other hand we need a conception of religion being capable of giving this conception of reason, and adapting itself with its teachings. I have argued that the Shiite idea of innatism is a good base for providing a theory of reason ...  بیشتر