دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسیرابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها با برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ مجتبی بذرافشان مقدم

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 215-238

چکیده
      هدف کلی این تحقیق، بررسی وضعیت نیازهای دانشجویان و امید به تحقق‌پذیری آنها، بر حسب برخی ویژگی‌های فردی و تحصیلی آنان بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل 2350 دانشجوی شرکت کننده در اردوهای دانشجویی، از دانشگاه‌های مختلف کشور، در تابستان 1387 در شهر مشهد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی و بر اساس متغیرهای ...  بیشتر