دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر عامل‌های تأثیرگذار (مورد بررسی: پردیس دانشگاه مازندران)

صمد ایزدی؛ سیده لیلا زمانی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 193-214

چکیده
            هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر متغیرهای زمینه‌یی‌‌ست که به شیوه‌ی توصیفی- پیمایشی انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای دانشجویان و مصاحبه‌ی نیمه سازمان یافته با اساتید جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق ...  بیشتر