دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

محمد حسنی؛ حسین پوزش شیرازی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 21-50

چکیده
  ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اوایل دهه‌ی هشتاد بحث تغییر شیوه‌ی ارزشیابی از کمی به کیفی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. و با مصوبه‌ی 30/8/81 شورای عالی آموزش و پرورش، امکان تحقق آن به وجود آمد. الگوی جدید ابتدا به طور آزمایشی اجرا و سپس به شیوه‌ای ...  بیشتر

بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر عامل‌های تأثیرگذار (مورد بررسی: پردیس دانشگاه مازندران)

صمد ایزدی؛ سیده لیلا زمانی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 193-214

چکیده
            هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان کارشناسی ارشد با تأکید بر متغیرهای زمینه‌یی‌‌ست که به شیوه‌ی توصیفی- پیمایشی انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ی محقق ساخته برای دانشجویان و مصاحبه‌ی نیمه سازمان یافته با اساتید جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق ...  بیشتر