دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی وضعیت تعامل کلامی معلمان- دانش‌آموزان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدرسه‌های ابتدایی شهرستان اردبیل

عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا

دوره 17، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 111-126

چکیده
            ایـن پژوهـش به منظــور بررسی وضعـیت تعامل کلامی بیـن معلـمان – دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام گرفت. بدین منظور از بین 1600 نفر معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان اردبیل، تعداد 400 نفر به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌یی انتخاب شد. دانش‌آموزان کلاس‌های این معلمان ...  بیشتر