کلیدواژه‌ها = تربیت شهروندی
جایگاه تربیت شهروند مجازی در برنامه‌های درسی رسمی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران

دوره 28، شماره 1، تیر 1400، صفحه 229-252

10.22055/edus.2021.36140.3170

سیدمهدی حسینی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محمود حقانی؛ محبوبه عارفی؛ مرتضی رضایی زاده


بررسی ظرفیت روشنفکری دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندی مدرن

دوره 23، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 77-104

10.22055/edu.2017.12625

حمیدرضا پروار؛ بابک شمشیری؛ محمد مزیدی شرف آبادی


نقد و بررسی رویکرد پیشرفتگرای تربیت شهروندی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی ابتدایی ایران

دوره 17، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 37-62

عباس قلتاش؛ محمدحسین یلرمحمدیان؛ احمدعلی فروغی ابری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری