دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مقایسه و روند جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه (داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم)

علیرضا کیامنش؛ سمانه اقدسی؛ منصوره مهدوی هزاوه

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 51-72

چکیده
  این مقاله با هدف مقایسه و بررسی روند تغییرات جوّ مدرسه در مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منطقه بر اساس داده‌های تیمز 2003 و 2007 در پایه چهارم انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه، ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد بررسی همان هستند که در دو مطالعه تیمز استفاده شده است. با بهره‌گیری از راهبرد روند پژوهی، داده‌های دانش‌آموزان پایه ...  بیشتر

رابطه‌ی جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد

احمد زندوانیان؛ الهه دریاپور؛ تقی جباری فر

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 45-62

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد در سال تحصیلی 91-90 می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر یزد می‌باشد، که از این تعداد 387 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ی جامع جوّ ...  بیشتر

ارزیابی نقش جوّ سازمانی در روحیه‌ی کارآفرینی دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز

محمد مهدی بهرام زاده؛ بلقیس باورصاد؛ محمود جعفرپور

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 151-180

چکیده
      هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جوّ مدرسه‌ها با گرایش به کارآفرینی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اهواز است. با توجه به ماهیت تحقیق، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌های آماری مشتمل بر 162 کارمند مدرسه و 181 دانش‌آموز است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی و خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب ...  بیشتر