دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی نقش جشنواره‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیّت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان)

عبدالله پارسا؛ طوبی ناخدا؛ سید منصور مرعشی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 79-102

چکیده
     به منظور انجام تحقیقی پیمایشی درباره‌ی نگرش دبیران مقطع متوسطه‌ی استان خوزستان در مورد اثر جشنواره‌ی روش‌های فعّال تدریس بر بهبود کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال 1385- 1386، 324 نفر از دبیران درس‌های ادبیات فارسی، عربی و زمین‌شناسی پرسشنامه‌یی با 42 گویه و 5 خرده مقیاس فرعی را تکمیل نمودند. 8/37 درصد از نمونه‌ی ...  بیشتر