کلیدواژه‌ها = درس ریاضی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-70

10.22055/edu.2019.22783.2273

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی


2. بررسی عامل‌های مؤثر بر افت تحصیلی درس ریاضی دوره‌ی متوسطه (منطقه سردرود)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 27-44

مسیب یارمحمدی واصل؛ حمید رضا مقامی