دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
برنامه ریزی درسی
شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران به منظور ارائه یک مدل مفهومی

امیر پوراحمدعلی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ صمد ایزدی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-70

https://doi.org/10.22055/edu.2019.22783.2273

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران به‌منظور ارائه مدل مفهومی انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روشی آمیخته اکتشافی متوالی بوده است. جامعه تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه درس پژوهی، کلیه معلمان ریاضی و مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران به تعداد 10700 نفر بوده ...  بیشتر

بررسی عامل‌های مؤثر بر افت تحصیلی درس ریاضی دوره‌ی متوسطه (منطقه سردرود)

مسیب یارمحمدی واصل؛ حمید رضا مقامی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 27-44

چکیده
     هدف این پژوهش شناخت عامل‌های مؤثر در افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه‌ در درس ریاضی است. روش: این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور تعداد 152 نفر (98 نفر دانش‌آموز و 54 نفر مدیر و معلم) با روش نمونه‌گیری طبقه‌یی تصادفی انتخاب شد. داده‌ها به وسیله‌ی پرسشنامه‌ی محقق ساخته علل افت تحصیلی ریاضی به دست آمد. ...  بیشتر