دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه الگوی راهبردها و چالش‌های آموزش کارآفرینی در دوره اول متوسطه در ایران با رویکرد فراترکیب

لیلا حشمتی فر؛ محمد جواد لیاقت دار؛ احمد عابدی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22055/edus.2021.34515.3088

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ترکیب ادبیات گسترده در مورد آموزش کارآفرینی در دوره اول متوسطه صورت گرفته است تا چارچوبی یکپارچه جهت الگوی راهبردها و چالش‌های آموزش کارآفرینی ارائه نماید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب انجام شده است و جامعه آماری کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی (2003-2020) و انجام مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته ...  بیشتر

اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان

سکینه اشرفی؛ حبیب الله نجفی هزارجریبی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24155.2387

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درس کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش-آموزان صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش-آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه در شهر نورآباد بود. به‌منظور انجام این پژوهش یک‌پایه دوم از بین سه‌پایه دوم رشته کار و دانش و یک‌پایه دوم ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان)

رضا میرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 97-114

چکیده
          هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان در سال 1389 می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی افراد متقاضی کار و تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان به تعداد 13567 نفر است، که با بهره‌گیری از جدول تعیین حجم نمونه‌ی مورکان تعداد 370 نفر نمونه انتخاب ...  بیشتر

ضرورت سنجی آموزش و توسعه‌ی علمی مهارت‌های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه الگوی آموزشی مناسب

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ معصومه فدایی شهاب

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 129-150

چکیده
    هدف اصلی این مقاله بررسی ضرورت آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه ی الگوی آموزشی مناسب با اتکا به نظر خبرگی متخصصان می‌باشد. برای این منظور پرسشنامه‌یی تهیه و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی و اطمینان از پایایی آن، داده‌ها از نمونه‌های مورد مطالعه 95 نفر (شامل 63 نفر دانشجو و 32 نفر ...  بیشتر