دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان)

رضا میرانی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 97-114

چکیده
          هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان در سال 1389 می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی افراد متقاضی کار و تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان به تعداد 13567 نفر است، که با بهره‌گیری از جدول تعیین حجم نمونه‌ی مورکان تعداد 370 نفر نمونه انتخاب ...  بیشتر

مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نقی رعدی افسوران

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 103-128

چکیده
                هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی، و جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 87-88 است. برای اجرای پژوهش تعداد 400 نفر نمونه از بین کلیه‌ی دانشجویان، با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

ضرورت سنجی آموزش و توسعه‌ی علمی مهارت‌های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه الگوی آموزشی مناسب

احمد ایزدی یزدان آبادی؛ معصومه فدایی شهاب

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 129-150

چکیده
    هدف اصلی این مقاله بررسی ضرورت آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی برای دانشجویان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارایه ی الگوی آموزشی مناسب با اتکا به نظر خبرگی متخصصان می‌باشد. برای این منظور پرسشنامه‌یی تهیه و پس از تعیین روایی صوری و محتوایی و اطمینان از پایایی آن، داده‌ها از نمونه‌های مورد مطالعه 95 نفر (شامل 63 نفر دانشجو و 32 نفر ...  بیشتر