دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تعیین رابطه بین سبک تصمیم‌گیری، سبک رهبری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی به منظور ارایه‌ی یک مدل مناسب برای آموزش و پرورش شهر اصفهان

فرهاد شفیع پور مطلق؛ پریوش جعفری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ علی دلاور

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 239-254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک‌های رهبری، سبک‌های تصمیم‌گیری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ادراک شده‌ی دبیران آموزش و پرورش است. روش پژوهش همبستگی از نوع علّی و شیوه‌ی نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است که نهایتاً تعداد 363 نفر بطور تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه‌ی عدالت سازمانی، سبک ...  بیشتر