دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
ارائه چارچوب توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده پژوهی

ملیحه چرخاب؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 201-224

https://doi.org/10.22055/edus.2020.33701.3050

چکیده
  وجود اخلاق باعث رشــد، تعالی و بالندگی در آموزش‌وپرورش و به‌تبع آن کل کشور می‌شود. پژوهش حاضر با هدف، ارائه الگوی توسعه اخلاق حرفه‌ای مدیران ستادی اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان با رویکرد آینده‌پژوهی و بهره‌گیری از مدل سه شاخگی است. روش تحقیق از نوع ترکیبیِ اکتشافی (ابتدا کیفی و سپس کمی) میباشد. در تحقیق کیفی، روش مطالعه کتابخانه‌ای، ...  بیشتر

بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی با استفاده از نظریه‌‌ ‌‌داده‌ بنیاد

یدالله مهرعلی زاده؛ امید مهنی؛ حسین الهام پور

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 5-20

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی انجام شده است. به جهت ویژگی‌ها و شرایط مسلط بر این مدارس برای دست‌یابی به هدف پژوهش از نظریه‌‌ی داده بنیاد استفاده شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 15 نفر از گروه‌های ذی‌نفع این مدارس انتخاب و با این افراد مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. ...  بیشتر

آموزش چندفرهنگی در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی

گلاله مکرونی؛ کیوان بلندهمتان

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 73-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر آن است تا ضمن بیان مفهوم آموزش چندفرهنگی، وضعیت آموزش چند فرهنگی در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس شهر سنندج بررسی گردد که در این راستا میزان توجه محتوای کتاب‌های آموزشی مدارس ابتدایی به مفاهیم آموزش چند فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. برای دست­یابی به این ...  بیشتر

بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر بندرعباس

حسین زینعلی پور؛ اقبال زارعی؛ سلطلن حسین مظفری صالح

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 31-50

چکیده
              پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف اخلاقی و رابطه‌ی آن با رشد قضاوت اخلاقی در بین دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس انجام گرفته است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر بندرعباس است، که تعداد ...  بیشتر

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 51-74

چکیده
  هدفمقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستاناست. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورشاستان کردستان داده‌های پژوهشی، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفت. ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی:" مطالعه‌ی موردی: کارکنان آموزش و پرورش یزد"

حسین صیادی تودانلو؛ رضا جمالی؛ حسین منصودی

دوره 16، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 113-136

https://doi.org/10.22055/edu.2009.14171

چکیده
    کیفیّت زندگی کاری یکی از مهمّ‌ترین موضوعات مدیریّت منابع انسانی سازمان‌هاست پژوهشگران در تحقیق حاضر رابطه‌ی بین کیفیّت زندگی کاری و تعهّد سازمانی را در میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یزد بررسی کرده‌اند. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان یزد تشکیل می‌دهد. برای تعیین تعداد نمونه‌ی آماری، ...  بیشتر

بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)

یداله مهرعلی زاده؛ عبدالمهدی معرف‌زاده؛ مالک خدادادی ارپناه

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15816

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی چگونگی تحقق سیاست‌های آموزش و پرورش شهر اهواز طی برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مقطع متوسطه اجرا شده است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسناد، داده‌های مورد نیاز به روش مصاحبه نیمه باز و بررسی اسناد و مدارک (شاخص‌ها)، جمع‌آوری گردید. جامعه آماری شامل: مدیران ستادی، کارشناسان سازمان و ادارات آموزش و پرورش ...  بیشتر

شناسایی، تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری معلمان (مورد مطالعه: معلمان استان یزد)

سیدحبیب ‌اله میرغفوری؛ حسین صیادی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15819

چکیده
  توسعه پایدار تابعی از سیستم آموزشی هر کشور محسوب می‌شود و این سیستم نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. بنابراین تصمیم‌گیران هر کشور بایستی تمرکز ویژه‌ای بر روی بهبود عملکرد این سیستم داشته باشند. معلمان مهمترین نقش کلیدی را در بهبود عملکرد ایفا می‌کنند، بنابراین افزایش سطوح بهره‌وری معلمان می‌تواند منجر به عملکرد ...  بیشتر