دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
سنتز پژوهی در مطالعات تفکر استراتژیک مدیران

حبیب کمری؛ محمد نوریان؛ نادر سلیمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن

دوره 25، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22055/edu.2018.22146.2212

چکیده
  لازمه تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک وجود تفکر استراتژیک است و فقدان تفکر استراتژیک در مدیران یک کمبود اساسی در سازمان‌ها به شمار می‌رود که امکان کشف فرصت‌های جدید را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر باهدف مطالعه نظام‌مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش‌های انجام‌شده صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش، کیفی و از نوع سنتز پژوهی ...  بیشتر

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

نعمت الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 51-74

چکیده
  هدفمقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستاناست. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورشاستان کردستان داده‌های پژوهشی، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرارگرفت. ...  بیشتر