دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در میان پرستاران

عزیزه پاشایی یوسف کندی؛ محمد حسنی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 189-210

https://doi.org/10.22055/edus.2022.40209.3344

چکیده
  پرستاران، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی، درمانی‌اند. حرفه پرستاری نیاز به عملکرد مناسب دارد و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارائه خدمات ضروری به ذی‌نفعان از اصلی‌ترین عملکرد پرستاران است. لذا، هدف پژوهش حاضر، واکاوی نقش ارزش‌های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با میانجیگری تعهد سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی ...  بیشتر

بررسی عوامل مرتبط با تمایل مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی در مدارس متوسطه و راهنمایی استان همدان

عباس خاکپور

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 209-230

چکیده
  جابه‌جایی شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمان‌ها به‌خصوص نظام‌های آموزشی است. جابه‌جایی یا ترک شغل معلمان و مربیان آموزش و پرورش، هزینه‌های مستقیم (استخدام و آموزش و غیره) و غیر مستقیم زیادی را موجب می‌شود. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی عوامل مرتبط با گرایش مربیان پرورشی به انتقال به حوزه‌ی آموزشی می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه‌های متوسطه‌ی نظری شهر شیراز

فرشته مصطفوی راد؛ محمد رضا بهرنگی؛ مصطفی عسگریان؛ ولی الله فرزاد

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 45-78

چکیده
        پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل کیفیت زندگی کاری و فرهنگ سازمانی با متغیر میانجی تعهد سازمانی با بیگانگی از کار در مدیران مقطع متوسطه‌ی شهر شیراز انجام شد. نمونه‌ی مورد بررسی ٤١٢ مدیر بودند. که ٢٣٤ نفر از آنها به پرسشنامه‌های ارسالی جواب دادند. چهار پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی دنیسون، تعهد سازمانی مایر ...  بیشتر