دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006)

محمود قاسمی؛ علیرضا میرزاخانی؛ ولی اله فرزاد

دوره 20، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 225-244

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم و بر اساس مطالعات پرلز 2006 انجام شده است. بعد از پالایش داده‌ها، نمونه‌ی مورد مطالعه شامل 4731 ‌دانش‌آموز شرکت کننده در مطالعه‌ی پرلز 2006 بوده است. مقیاس‌های تحصیلات والدین، تعداد کتاب‌های موجود در خانه، توانایی خواندن اولیه، فعالیت‌های یادگیری ...  بیشتر

مقایسه‌ی اثر روش‌های تدریس فارسی معلمان بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران

محمود قاسمی؛ عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ امیر مثنوی

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 67-86

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا ضمن مقایسه‌ی روش‌های تدریس سنتی و فعال، بررسی نماید که کدامیک از الگوهای تدریس کارآیی گروهی، تدریس اعضای گروه، قضاوت عملکرد و الگوی روشن‌سازی طرز تلقی، تأثیر بیش‌تری بر افزایش میزان سواد خواندن و درک مطالب درسی دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی شهر تهران داشته‌اند. جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

نقش متغیرهای نگرش، خودپنداره و فعالیت‌های اولیه‌ی سوادآموزی در پیش‌بینی سواد خواندن دانش‌آموزان ایرانی بر اساس مقیاس پیرلز 2006

مهدی نامداری پژمان؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی

دوره 18، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 131-154

چکیده
                    این مقاله نقش متغیرهای خودپنداره‌ی خواندن دانش‌آموز، فعالیت‌های اولیه‌ی سواد آموزی و نگرش دانش‌آموزان و والدین به خواندن، در عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی بر اساس داده‌های مطالعه‌ی پیرلز 2006 را مورد بررسی قرار داده است. نمونه‌ی آماری استفاده شده پس از پالایش، 5179 دانش‌آموز ...  بیشتر