دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی آموزش کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش آموزان

سکینه اشرفی؛ حبیب الله نجفی هزارجریبی

دوره 25، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22055/edu.2019.24155.2387

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درس کارآفرینی بر مسیر شغلی دانش-آموزان صورت گرفت. روش پژوهش آزمایشی بوده و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش-آموزان دختر پایه دوم مقطع متوسطه در شهر نورآباد بود. به‌منظور انجام این پژوهش یک‌پایه دوم از بین سه‌پایه دوم رشته کار و دانش و یک‌پایه دوم ...  بیشتر

تأملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاه

خسرو باقری نوع پرست

دوره 19، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 7-22

چکیده
  درزمان ما دانش و دانشگاه چنان تطوری یافته است که آشکارا مرزبندی سنتی میان عقلنظری، عقل عملی و فن‌ورزی را در هم نوردیده و رابطه‌ای بسیار پیچیده میاناین سهقلمرو فراهم آورده است. آن‌چه از آن به عنوان ویژگی «بازاری شدن دانش» یا «تجاریشدن دانش» یاد می‌شود، می‌رود تا به معیاری برای سنجش همه‌ی قوای آدمی، اعم از عقلنظری، عقل ...  بیشتر