دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی

کاظم برزگر بفرویی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 135-150

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه‌ی باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی و همچنین، تعیین رابطه‌ی این باورها با عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها درباره‌ی چهار باور کلی دانش‌آموزان در زمینه‌ی ماهیت دانش و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه‌ی مقطعی استفاده شد. کلیه‌ی دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و مدارس دولتی شهر اصفهان

مریم سبزواری؛ احمد عابدی؛ محمد جواد لیاقتدار

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 171-188

چکیده
  پژوهش حاضر به «مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی مدارس بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

ارزیابی نقش جوّ سازمانی در روحیه‌ی کارآفرینی دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز

محمد مهدی بهرام زاده؛ بلقیس باورصاد؛ محمود جعفرپور

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 151-180

چکیده
      هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی جوّ مدرسه‌ها با گرایش به کارآفرینی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های سوم متوسطه و پیش دانشگاهی شهر اهواز است. با توجه به ماهیت تحقیق، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه‌های آماری مشتمل بر 162 کارمند مدرسه و 181 دانش‌آموز است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی و خوشه‌یی چند مرحله‌یی انتخاب ...  بیشتر