دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
طراحی و تبیین یک مدل دوسطحی از تاثیر هوش هیجانی بر اعتماد و اثر آن بر فرهنگ همکاری و خلاقیت فردی (مورد مطالعه: مربیان و کارآموزان مراکز دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز)

مهدی نداف؛ فرج اله رحیمی؛ زهرا غلامی

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22055/edus.2019.26931.2613

چکیده
  با توجه به اهمیت نو‌آوری و کار‌آفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع به واسطه خلاقیت، و از آنجا که یکی از سیاست‌های سازمان آموزش فنی حرفه‌ای ارتقا مهارت نیروی انسانی به جهت گسترش اشتغال از طریق آماده‌سازی افراد برای پاسخگویی به تغییرات روز‌افزون دانش و فناوری است می توان گفت محیط اجتماعی که از طریق فرهنگ همکاری، خلاقیت فردی را مورد ...  بیشتر

بررسی وضعیت اعتماد دبیران و ارتباط آن با بوروکراسی توانمند در مدارس مقطع متوسطه شهر سنندج

محمدامجد زبردست؛ ناصر شیربگی؛ زهره قلاوند

دوره 18، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 187-206

چکیده
  پژوهش حاضر رابطه‌ی بین اعتماد و بوروکراسی توانمند در مدارس را مورد بررسی قرار داده است. روش انجام پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری، شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج می‌شدند. نمونه مورد مطالعه شامل 260 دبیر که به صورت تصادفی طبقه‌ای از جامعه یاد شده، انتخاب گردیدند. ابزار اندازه‌گیری شامل دو پرسشنامه اقتباس شده از ...  بیشتر