کلیدواژه‌ها = تعلیم و تربیت
تبیین چیستی و چگونگی تربیت هنری از منظر رویکرد تلفیقی رئالیسم انتقادی روی باسکار

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 5-22

مجتبی پورکریمی هاوشکی؛ حجت حسنی؛ مراد یاری دهنوی


تعلیم و تربیت در دیدگاه تأویلی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1380، صفحه 23-48

10.22055/edus.2002.16027

خسرو باقری؛ عبدالوهاب یزدانی