کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 8
1. فراتحلیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-90

10.22055/edus.2020.35466.3130

ابوالفضل فرید؛ توحید اشرف زاده


3. بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه نظری شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 151-166

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ مهدی ابوالقاسمی؛ فرهاد نجاتی


4. بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 155-170

ناصر بهروزی؛ معصومه شغابی؛ مهناز مهرلبی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی