دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
فراتحلیل تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی

توحید اشرف زاده؛ جواد مصرآبادی؛ بهبود یاری قلی؛ سیاوش شیخ علیزاده

دوره 30، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 17-40

https://doi.org/10.22055/edus.2023.43488.3448

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل تأثیر یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش پژوهش، فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری شامل مطالعات در دسترس مرتبط در داخل کشور بود که در بین سال‌های 1376 تا 1401 منتشر شده بود. کلیدواژه‌های جست‌وجوی پژوهش‌های اولیه شامل: روش‌های تدریس، یادگیری مشارکتی، عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بود و برای جمع‌آوری ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی

اعظم اسفیجانی؛ مریم فرجی

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22055/edus.2022.38895.3291

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ی علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد ‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی است. این پژوهش از نوع کاربردی است که از روش نیمه‌آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بهره برد. جامعه آماری پژوهش، مدارس دولتی مقطع ابتدایی شهرستان شاهین شهر در سال تحصیلی ...  بیشتر

فراتحلیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی

ابوالفضل فرید؛ توحید اشرف زاده

دوره 27، شماره 2 ، دی 1399، ، صفحه 69-90

https://doi.org/10.22055/edus.2020.35466.3130

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس بود که در بین سال‌های 1381 تا 1398 منتشر شده بود. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از چک لیست مشخصات طرح‌های پژوهشی مصرآبادی (1389) استفاده شد. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، 146 اندازه ...  بیشتر

روند تحول باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی

کاظم برزگر بفرویی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 135-150

چکیده
  هدف این پژوهش، مقایسه‌ی باورهای معرفت شناختی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان تا پیش دانشگاهی و همچنین، تعیین رابطه‌ی این باورها با عملکرد تحصیلی آنان می‌باشد. به منظور گردآوری داده‌ها درباره‌ی چهار باور کلی دانش‌آموزان در زمینه‌ی ماهیت دانش و یادگیری در یک مقطع از زمان از روش پیمایشی به شیوه‌ی مقطعی استفاده شد. کلیه‌ی دانش‌آموزان ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه نظری شهر اصفهان

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ مهدی ابوالقاسمی؛ فرهاد نجاتی

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 151-166

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان می‌باشد. نمونه مورد مطالعه شامل 423 دانش‌آموز در مقطع متوسطه شهر اصفهان می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد‌اند. برای اندازه‌گیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه‌ی احساس تعلق ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان

ناصر بهروزی؛ معصومه شغابی؛ مهناز مهرلبی زاده هنرمند؛ غلامحسین مکتبی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 155-170

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی یادگیری خود راهبر و مؤلفه‌های آن با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان‌های دولتی شهر بوشهر بود. بدین منظور 246 دانش‌آموز به شیوه‌ی تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر مقیاس خود راهبری در یادگیری (فیشر و همکاران)، ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی با بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 171-192

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه‌ی خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه با توجه به میزان وابستگی آنان به بازی‌های رایانه‌ای انجام شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه‌ی شهر اهواز بودند که در سال تحصیلی 90 ـ1389 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 233 دانش‌آموز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان معلمان حق‌التدریس پاره وقت، سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایة پنجم ابتدایی شهرستان اهواز

غلامحسین عبادی؛ حسین الهام پور

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1386، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22055/edus.2007.15796

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان معلمان حق‌التدریس پاره وقت، سرباز معلم و رسمی در دروس ریاضی و علوم پایة پنجم ابتدایی شهرستان اهواز بوده است. به همین منظور پس از تهیه و ساخت آزمون‌های پیشرفت تحصیلی برای دروس ریاضی و علوم به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ایی، 480 دانش‌آموز شهری و روستایی که معلمان آنان ...  بیشتر

مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد، با کنترل هوش، در شهر اهواز

حسین سپاسی؛ یدا... مهرعلی زاده؛ منیژه دهخدا

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1385، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.22055/edus.2006.15843

چکیده
  هدف این تحقیق مقایسه عملکرد تحصیلی ریاضیات دانش‌آموزان پایه پنجم مشمول و غیرمشمول طرح تصویری رشد با کنترل هوش در شهر اهواز بود. بررسی نگرش آموزگاران مجری طرح رشد در زمینه تأثیر فیلم آموزشی ریاضی در عملکرد تحصیلی ریاضیات هدف دیگر این پژوهش را تشکیل داد.491 دانش‌آموز پسر و دختر در دوگروه آزمایش و گواه (گروه، آزمایش237=1n، گروه گواه، 254=2n) ...  بیشتر

مقایسه عمل کرد تحصیلی،سلامت روانی جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر باتوجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پایه اول دبیرستان های شهرستان اهواز

عبدالکاظم نیسی؛ بهممن نجاریان؛ فرج پورفرجی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1380، ، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22055/edus.2002.16611

چکیده
  بیشتر