دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مدیریت آموزشی
ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان: مدلی براساس پژوهشی آمیخته

نرگس حسن مرادی؛ سمانه بحری شعبانی پور؛ رشید ذولفقاری زعفرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/edus.2024.45815.3552

چکیده
  پپژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء مهارت های زندگی دانشجویان و طراحی مدل جامع انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی صورت گرفت. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرزاشباع نظری مطالعه به عمل آمد. ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته براساس ...  بیشتر

ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی عناصربرنامه درسی براساس رویکرد یادگیری مادام العمر در آموزش عالی

پروین روشن قیاس؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ فریدون شریفیان

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22055/edus.2020.32824.2998

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین عناصر و مؤلفه‌های برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان در راستای یادگیری مادام‌العمر و بررسی اعتبار مقیاس تدوین شده در این زمینه انجام شده‌است. روش مورد استفاده طرح ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. پس از گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی، به منظور اعتبارسنجی یافته‌های کیفی، بر مبنای نتایج به دست آمده ابزار کمی تدوین ...  بیشتر

شناسایی و تبیین بایسته های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، متناسب با ویژگی‌های دانشجویان دوره ‏کارشناسی امروز

احمد ابراهیمی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 125-144

https://doi.org/10.22055/edus.2021.36392.3180

چکیده
  ‏پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین بایسته‌های یاددهی-یادگیری الکترونیکی، متناسب ‏با ‏ویژگی‌های دانشجویان دوره ‏کارشناسی امروز انجام شد. طرح پژوهش، آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی است. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، از شیوه توصیفی-پیمایشی استفاده شد. ابزار بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و ابزار بخش کمی پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری و تحول دانشگاه در ایران از تأسیس دانشگاه تهران تاکنون

منیره سهرابی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ حسن حضرتی

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 185-206

https://doi.org/10.22055/edu.2020.25038.2468

چکیده
  بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت بر این باورند که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تجدیدنظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام‌های تربیتی هر کشور، باید در پرتو بررسی پیشینه‌ی تاریخی تحولات آموزشی و تحلیل وضعیت کنونی نظام‌ آموزشی صورت پذیرد؛ تا با دیدی باز و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیت‌های فرهنگی و علمی و شکل‌گیری ...  بیشتر

قابلیت پیش‌بینی بازخورد ادراک شده دانشجویان بر اساس محیط یادگیری سازنده‌گرا

امیر مثنوی؛ سید عباس رضوی

دوره 26، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 155-176

https://doi.org/10.22055/edus.2019.31291.2925

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی توانایی بازخورد ادراک شده دانشجویان و قابلیت پیش بینی آن بر اساس مولفه‌های محیط یادگیری سازنده گرا در یک طرح پژوهش همبستگی انجام گرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. برای انجام پژوهش 166 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
به‌کارگیری مدل ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل سوات در تعیین اولویت‌های استراتژیک آموزش عالی (مطالعه موردی: زیر نظام آموزش عالی دولتی استان اصفهان)

بهروز ارباب شیرانی؛ علی زینل همدانی؛ سید حمید رضا شاوران

دوره 26، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 217-240

https://doi.org/10.22055/edus.2019.27567.2705

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بهبود فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک در تعیین اولویت های زیرنظام دولتی آموزش عالی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی تکنیک سوات و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 130 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، اصفهان و کاشان و صنعتی مالک اشتر بودند که در فرایند تدوین ...  بیشتر

برنامه ریزی آموزشی
عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران

حمیدرضا آراسته؛ لاله جمشیدی

دوره 21، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 83-112

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. به منظور تحقق هدف این پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 24 گویه استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با67/0 محاسبه شد. 103 نفر از متخصصان آموزش عالی و دست‌اندرکاران مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به پرسشنامه ...  بیشتر

تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی آموزشی به دانشکده‌ها در راستای بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی
دوره 19، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 131-150

چکیده
  هدف از این تحقیق، این است که نشان دهد چگونه مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری در نظام دانشگاهی، به خصوص زمانی که با مسئله‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع مالی بین دانشکده‌ها در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها مواجه هستیم، مفید بوده و کاربردی عملی خواهد داشت. مدل طراحی شده، روش تخصیص معتبری برای هیأت رئیسه دانشگاه‌های ...  بیشتر

آیا برنامه‌های درسی آموزش عالی توانسته است مهارت تفکر انتقادی دانشجویان را رشد دهد؟ (مطالعه موردی: دوره‌های کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

اعظم رمضانی؛ عبدالله پارسا؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 77-100

چکیده
                هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برنامه درسی آموزش عالی بر رشد مهارت تفکر انتقادی دانشجویان بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی، 500 دانشجوی کارشناسی (100 نفر از ورودی بهمن 87، 100 نفر از ورودی مهر 87، 100 نفر از ورودی سال 86، 100 نفر از ورودی سال 85 و 100 نفر از ورودی سال 84) از دو دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی و علوم پایه ...  بیشتر

مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده‌یی اقتصادی در استان کردستان

ابراهیم صالحی عمران؛ احمد جعفری صمیمی؛ جمال نیلی

دوره 17، 3و4 ، اسفند 1389، ، صفحه 143-170

چکیده
      هدف مقاله‌ی حاضر بررسی مزیت نسبی رشته‌های تحصیلی آموزش عالی دولتی استان کردستان در مقاطع کاردانی و کارشناسی در سال‌های 1385- 1382 در دانشگاه کردستان و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان و مقایسه‌ی آن با مزیت‌‌های اقتصادی این منطفه می‌باشد. نتایج محاسبه‌ی مزیت نسبی ...  بیشتر

Globalization and dilemma of management of quality in higher education

یداله مهرعلیزاده؛ سید منصور مرعشی؛ عیدان الانصاری

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22055/edus.2009.15786

چکیده
  The purpose of this paper is to explore the effects of globalization on management of quality in higher education. A Meta-evaluation methodology is used to see how much the current research-supporting hypothesis is related to divergence, convergence or meso of quality management in higher education. In the light of three debates related to the nature of globalization, consequences of globalization and role of globalization in promotion of democracy and human rights, three controversial hypotheses are studied. It is suggested that forces behind these three hypotheses cannot be assessed in isolation, ...  بیشتر

تحلیلی بر پیامدهای افزایش میزان قبولی زنان در دانشگاه‌ها

غلامحسین رضایت؛ قربانعلی سلیمی؛ رسول ربانی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15747

چکیده
  در سال‌های دهه‌ی هفتاد شاهد رشد فزاینده‌ی‌ حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و افزایش میزان پذیرش آنان به بیش از 50 درصد بوده‌ایم؛ هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در چهار زمینه‌ی نظام آموزش عالی کشور، مقوله‌ی‌ اشتغال زنان، نهاد خانواده و موقعیت و پایگاه اجتماعی زنان است. روش کار ما در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر

بررسی حیطه‌های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه استادان و دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه مازندران)

سهیلا هاشمی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ رقیه ولی پور خواجه غیاثی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1387، ، صفحه 99-132

https://doi.org/10.22055/edus.2008.15748

چکیده
  آموزش شهروندی در قرن بیست یکم به علت جهانی شدن، ارتباطات فزاینده‌ی کشورها، افزایش تنوع فرهنگی، زبانی و قومی دچار تحول شده است. نظام‌های آموزشی از جمله نظام‌های آموزش عالی، را بر آن داشته است که برنامه‌های آموزشی متناسبی را تدوین نمایند، تا نیازهای دانشی، نگرشی و مهارتی دانشجویان را برآورده و آنها را برای کنش و واکنش در ابعاد محلی، ...  بیشتر