دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
مطالعه کیفی از آسیب شناسی ارزشیابی تحصیلی مجازی در عدم رعایت اصول اخلاقی

طیبه توسلی؛ مائده سعیدی نیا

دوره 29، شماره 2 ، آذر 1401، ، صفحه 85-104

https://doi.org/10.22055/edus.2022.39749.3321

چکیده
  چکیدهدر حال حاضر در عرصه جهانی و در کشور ما، آموزش مجازی و به تبعِ آن ارزیابی تحصیلیِ مجازی، مهمترین موضوع در عرصه تعلیم و تربیت است، لذا هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی رعایت اصول اخلاقی در ارزیابی تحصیلی مجازی با نظرسنجی از معلمان مقطع ابتدایی استان لرستان است. این تحقیق از نظر رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، ...  بیشتر